spoločnosti Local Samurai, s.r.o.

Článok I

 Všeobecné ustanovenia

 

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho Local Samurai, s.r.o., IČO: 52 189 856, so sídlom Prostějovská 113, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 37650/P a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého  od predávajúceho.
 2. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovarov a služieb. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 3. Predávajúci je poskytovateľom služby, ktorá pozostáva z vyhotovenia fotografie zo svadby/oslavy, a jej zhmotnenia do fyzickej podoby vo forme magnetky s fotografiou. Táto magnetka s fotografiou zhotovenou na svadbe/oslave, predstavuje finálny produkt predávajúceho, ktorý ponúka účastníkovi svadby/oslavy.
 4. Kupujúcim, resp. objednávateľom je organizátor svadby/oslavy.
 5. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Článok II

Dĺžka záruky

 

 1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim, t.j. dňom konania svadby/oslavy.
 2. Kupujúci je povinný reklamovať nesprávne, resp. neúplne poskytnutú službu bezodkladne, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu.
 3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

Článok III

Uplatnenie a spôsob vybavenia reklamácie

 

 1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho na adrese Prostějovská 113, 080 01 Prešov.
 2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to písomne bezprostredne po prijatí reklamácie.
 3. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný od 13.02.2019 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na https://www.magnetim.sk